Avís legal

 • 1

  Busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat.

  La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la difusió i s’actualitza amb la màxima celeritat possible.

  L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. L’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè els proveïdors d’aquesta informació garanteixin l’actualització i el respecte segons la regulació vigent.

  Es persegueix que la informació que es difon sigui completa, veraç, precisa, útil i accessible i compleixi els requisits de qualitat previstos en la legislació vigent.

 • 2

  Permet l’accés amb independència de l’opció tecnològica dels usuaris, i particularment a les tecnologies basades en estàndards oberts.

 • 3

  Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.

 • 4

  Permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que preveu aquest avís legal i els que imposa la legislació vigent.

  L’Ajuntament de Barcelona permet la reutilització de totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:

  - no alterar el contingut de la informació.
  - no desnaturalitzar el sentit de la informació.
  - esmentar la font de la informació.
  - indicar la data de la darrera actualització, i
  - no donar a entendre que l’Ajuntament patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

  La possibilitat de reutilitzar informació quedarà en tot cas limitada per la necessària protecció a altres drets, béns o interessos d’acord amb el que estableix la legislació vigent. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de salvaguardar la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i el règim de protecció de les dades personals. En concret, la reutilització d'obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual

 • 5

  L’Ajuntament de Barcelona és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren aquest web, o bé té la cessió del seu ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari d’aquest portal com també els textos, les imatges i els enregistraments que s’hi contenen. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions, més enllà de les activitats directament autoritzades per la Llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular.

  Les marques, noms comercials i signes distintius que apareguin en aquest web poden estar protegits per règims de propietat industrial, segons sigui aplicable, i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o no quedi emparat per la llei.

  Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa una infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho a l’Ajuntament indicant el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

 • 6

  S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.

  L’Ajuntament assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes en els articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la mateixa llei.

  L’Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del portal. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver al portal ni del mal funcionament que sigui atribuïble a causes alienes a l‘Ajuntament.

Comparteix aquest contingut